Projekty

wszystkie wpisy
5 lutego 2020
Maciej Gocyła

Projekty String

Projekt Max SLA EKG realizowany jest przy pomocy środków NCBR w ramach programu BRIdge Alfa

BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla Funduszy Venture Capital. Tym samym zostanie zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.

Inwestorzy otrzymają bezzwrotne wsparcie, którego NCBR udziela im na utworzenie wehikułu inwestycyjnego. Ich sieć stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Za pośrednictwem wehikułu selekcjonowane będą pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Będą wchodzić na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off. Bezzwrotne dofinansowanie ze strony NCBR wynosi 80%, a wsparcie na jakie może liczyć indywidualny projekt wynosi ok. 1 mln zł.Projekt "Nowy Design - Nowy produkt w firmie String" w ramach programu Design dla Przedsiębiorców polega na realizacji działań związanych z nowym projektem wzorniczym dla autorskich, innowacyjnych produktów spółki, jakie zamierza wprowadzić na rynek. Planuje się, aby dofinansowanie w ramach projektu objęło koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego zakończonego opracowaniem projektów wzorniczych dla dwóch innowacyjnych produktów.
W ramach projektu planuje się jako koszty kwalifikowane ponosić koszty doradztwa polegającego na przeprowadzeniu
profesjonalnego procesu projektowego w zakresie:
1. synteza: stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego - w tym opracowanie briefu projektowego wraz z określeniem kierunków projektowych;
2. opracowanie projektów oraz prototypów a także przeprowadzenie testów nowych rozwiązań dla innowacyjnych (nowych ) produktów.

- cele projektu:

Celem niniejszego projektu jest rozwój spółki STRING poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu.
Cel związany z rozwojem spółki osiągnięty zostanie poprzez:
- opracowanie dwóch nowych projektów wzorniczych dla nowego produktu jakim jest aparat EKG (projekt obudowy oraz interfejsu urządzenia)
- przygotowanie i przetestowanie prototypu
- wdrożenie nowego produktu na rynek, - produkt oparty na nowych, opracowanych w ramach niniejszego wniosku projektach wzorniczych.
Najważniejszym rezultatem niniejszego projektu będą dwa projekty wzornicze dotyczące obudowy i interfejsu dla aparatu EKG, jaki został opracowany w trakcie realizowanych przez Wnioskodawcę prac badawczo - rozwojowych. Nowy produkt zostanie wdrożony poprzez wprowadzenie go do oferty firmy.

− wartość projektu: 504 300,00 PLN

− wkład Funduszy Europejskich: 348 500 PLN

String Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Opracowanie i wykonanie 16-kanałowego aparatu EKG wyposażonego w moduł do pomiarów reokardiograficznych, w szczególności estymacji objętości wyrzutowej (SV) i pojemności minutowej serca (CO), z wykorzystaniem nowych metodologii metrologicznych”, w ramach Działania: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania: Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO zgodnie z umową na dofinansowanie nr RPMP.01.02.01-12-0119/19 – 00 z dnia 8 maja 2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego diagnostycznego urządzenia, który będzie posiadał funkcje aparatu EKG oraz urządzenia do hemodynamicznego, nieinwazyjnego pomiaru estymacji wyrzutowej (SV) oraz rzutu serca (CO).

W trakcie prac badawczo -rozwojowych ma powstać urządzenie, które pozwoli uzyskać wartość tych parametrów SV i CO podczas wykonywania standardowego badania EKG.

Dofinansowanie projektu z EU: 3 055 312,02 PLN

Wartość projektu: 4 404 294,55 PLN .

Realizacja projektu jest zaplanowana na okres 30 miesięcy.

5 lutego 2020
Maciej Gocyła