polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest String Polska Sp. z o.o., ul. Władysława Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków, mail: biuro@string.com.pl , telefon/ fax: 12 307 74 74
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i jest nim Pan Maciej Gocyła, z którym we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pocztą elektroniczną : maciej.gocyla@string.com.pl, telefonicznie: +48 123077474.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz zgodnie z prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora, w tym in. w celu realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług , komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu przekazywania treści marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zrealizowania umowy.
  5. Pani/Pana Dane Osobowe w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, w zakresie rozliczeń podatkowych – przez okres wynikający z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej (t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 800), a w pozostałym – ze względów bezpieczeństwa prawnego – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do ich uzyskania, jak również podmioty współpracujące w zakresie realizacji umów oraz usługi informatyczne.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.